Veldkamp BV voor CV installatie in en rond het Gooi

Sterkin Keurmerk

Lid van Uneto-VNI

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Veldkamp B.V.

 

 

 
Op al onze aanbiedingen en bestellingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1. Definities

U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en diensten koopt bij ons. Veldkamp (ons/onze) de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur. Orderbevestiging door Veldkamp via email, fax of enig ander communicatiemiddel opgestuurde, formele bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en). Prijs vermeld in Orderbevestiging.


 

2. Totstandkoming overeenkomsten

Na het plaatsen van een bestelling gaat Veldkamp B.V. ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
Veldkamp B.V. behoudt zicht het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW.

De verzendkosten zijn gratis binnen Nederland.

Al onze prijzen op de webpagina's zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen.

Bij een vermelding van een incorrecte prijs op de website, offerte of op een orderbevestiging, dan behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden.


 

4. Betaling en levering

Na bestelling ontvangt de afnemer een bevestigingsmail/factuur.
Betalingstermijn is binnen 7 dagen na bevestigingsmail, na 7 dagen vervalt de bestelling.

VOOR AF BETALEN kan op rekeningnummer 1354.07.273 t.n.v. Veldkamp B.V. te Eemnes.
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, uiterlijk binnen 5 werkdagen, na ontvangst van het volledige factuurbedrag mits de goederen op voorraad zijn.
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden, hebben verlaten.
De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren.

annulering bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons naar onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

5. Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het misbruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Veldkamp Webshop, dan wel tussen Veldkamp Webshop en derden is Veldkamp Webshop niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Veldkamp Webshop.

6. Overmacht.
In geval van overmacht heeft Veldkamp Webshop het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Veldkamp Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Veldkamp Webshop kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 

8. Garantie
Garantie wordt slechts verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik van de zaken in overeenstemming met hun gebruikelijke en normale bestemming, mits dat niet te wijten is aan onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik en slechts in het geval, dat de afnemer ook aan al zijn verplichtingen tegen ons heeft voldaan.
Dit alles geldt mits aan de zaken niet door anderen is gerepareerd of gewerkt.


 

9. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid ter zake van de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen.
Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld van ons of onze werknemers.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/ of schade direct en/ of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en/ of voorstellen.
Voorts aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 1 week. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.


10. Goederen retourneren

Afgehaalde en verstuurde producten kunnen binnen 8 werkdagen worden geretourneerd. Wij kunnen uitsluitend producten terug nemen die onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Speciaal voor u bestelde artikelen, zoals maatwerk en afwijkende kleuren, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Alle prijzen onder voorbehoud van zetfouten.

 

 

 

Development by Burg IT Service